VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2012; 2549 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 21:23:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-14; Lu-ca 3:21-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2012; 1524 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 21:18:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:39-52
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2012; 2643 xem 38 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 9:25:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2011; 670 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 3:19:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2011; 1654 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 0:31:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/18/2011; 1047 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 12:57:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/11/2011; 1969 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 22:33:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2011; 1279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 14:16:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2011; 924 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 23:33:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2011; 2855 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 17:50:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  45 / 72  Tiếp  Cuối

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.