VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 2:10-11; Ê-sai 9:1; Ê-sai 9:5; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2008; 3653 xem 38 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 7:26:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:15-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2008; 3533 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 13:2:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/12/2008; 2508 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 1:37:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-55
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/7/2008; 2049 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 4:9:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/30/2008; 3731 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 13:37:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 146
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2008; 3400 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 19:47:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2008; 2788 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2020 5:47:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/9/2008; 2158 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 12:9:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2008; 2877 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:14:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 24:11
Mục Sư Nguyễn Lập Mà
C:10/26/2008; 3578 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 13:51:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  60 / 71  Tiếp  Cuối

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.