VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 402 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 8:23:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 768 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:18:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Pastor Hồ Long
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 345 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 1:4:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/28/2019; 451 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 21:16:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2019; P: 4/27/2019; 869 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 19:0:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 679 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 12:47:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 1024 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 5:45:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 549 xem 11 lưu
Xem lần cuối 55.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 1436 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 19:20:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 1277 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 9:49:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 73  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.