VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sáng-thế Ký 8:1-22
Pastor Will Stevens
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 444 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 11:52:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 42:0-45:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/4/2018; P: 2/5/2018; 960 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 10:14:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 452 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 12:12:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 40:0-41:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/21/2018; 1050 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 13:57:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/14/2018; 1149 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 20:25:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 1199 xem 35 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 18:50:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2017; P: 1/5/2018; 667 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 20:36:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 586 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 10:7:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2017; P: 12/29/2017; 640 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 11:2:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55; Lu-ca 2:14; Lu-ca 2:29-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2017; P: 12/20/2017; 681 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 7:23:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.