VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 11:25-30
Pastor Glen Peterson
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 325 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 6:2:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Phạm Thanh Duy
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 625 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:24:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/16/2017; P: 7/18/2017; 796 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 23:44:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:27-48
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/13/2017; 678 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 23:27:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:15-17
MSNC Trần Việt Dũng
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 593 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 7:13:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/25/2017; P: 6/26/2017; 787 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 0:55:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 652 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 8:0:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-24
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 914 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 17:49:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-8:1a
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/4/2017; P: 6/5/2017; 588 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 9:41:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 719 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 6:17:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 53  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.