VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giăng 14:16-17; Giăng 14:25-26; Giăng 15:26-27; Giăng 16:12-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/20/2016; P: 3/22/2016; 1076 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:10:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:31-35
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:3/13/2016; P: 3/15/2016; 1345 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 9:20:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 955 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:15:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-40; 2 Ti-mô-thê 4:9-12; Phi-lê-môn 1:24
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/28/2016; P: 2/29/2016; 806 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:13:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28; Rô-ma 16:3-5a
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 845 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 22:42:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:1-4; 1 Sa-mu-ên 23:16-18; Truyền-đạo 4:9-10; Giăng 15:15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 908 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 1:46:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:3-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 789 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:19:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:22-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 844 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 18:23:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:4-30; Các Quan Xét 20:16
Pastor Fletcher Tink
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 587 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 16:58:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-14; Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 952 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 0:1:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 52  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.