VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2015; P: 4/11/2015; 1511 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 3:46:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 1716 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 16:31:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 1523 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 1:7:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 2417 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 16:15:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1840 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 12:19:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 1631 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 15:27:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 2239 xem 30 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 10:6:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/22/2015; P: 2/26/2015; 1864 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 4:51:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 1970 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 0:15:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2015; P: 2/12/2015; 1781 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 8:46:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.