VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Hê-bơ-rơ 4:1-2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/8/2009; 1194 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 3:3:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/1/2009; 1122 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 11:26:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/22/2009; 1052 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 8:2:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:8-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/15/2009; 1171 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 13:45:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/8/2009; 1109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 4:7:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/11/2009; 1175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 10:4:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 1:19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/26/2008; 1425 xem 2 lưu
Xem lần cuối 37.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/19/2008; 1552 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 10:20:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1360 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 3:19:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 147:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/14/2008; 1346 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 10:44:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 22  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.