VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 5:1-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/19/2008; 1615 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:53:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1434 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:42:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 147:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/14/2008; 1403 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 7:12:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:08
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/24/2008; 1563 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:33:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:17; Rô-ma 8:36-39
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/27/2008; 1193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:23:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 32:27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/20/2008; 1210 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 23:10:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/29/2008; 977 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:27:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/22/2008; 1562 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:24:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/15/2008; 1462 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:51:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/18/2008; 1311 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:57:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 22  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.