VietChristian
VietChristian
httl.org

Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/24/2007; 1298 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 22:12:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/17/2007; 4334 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 14:18:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/10/2007; 1153 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2019 13:0:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1498 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 16:10:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1522 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 13:23:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-4:23
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1239 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 1:4:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1499 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 15:27:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1730 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 20:7:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2:30
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1460 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/31/2019 22:8:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 2039 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 3:25:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 22  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.