VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 14:13-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/26/2007; 1678 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:12:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/29/2007; 2067 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:39:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/1/2007; 1323 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:20:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/24/2007; 1356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 19:52:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/17/2007; 4418 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 1:43:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/10/2007; 1218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:38:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1563 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 23:16:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1573 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:50:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-4:23
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:49:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1554 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:17:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 22  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.