VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 8:3-6; Rô-ma 8:34-39
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 545 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 15:57:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8:3-6; Sáng-thế Ký 1:28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 563 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:9:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 439 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:9:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 496 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 14:24:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/12/2017; P: 3/13/2017; 557 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:10:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-32
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 558 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:10:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 478 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:10:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 75:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 530 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:11:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 388 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:39:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/5/2017; P: 2/11/2017; 617 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:11:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.