VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 478 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 12:20:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/12/2017; P: 3/13/2017; 527 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 8:41:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-32
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 541 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:5:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 17:13:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 75:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 505 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 16:11:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 369 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 13:49:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/5/2017; P: 2/11/2017; 587 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 7:15:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/29/2017; P: 2/10/2017; 579 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:18:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/22/2017; P: 2/9/2017; 1046 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 21:49:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 82:1-8
Pastor Mike Keyes
C:9/10/2014; P: 9/18/2017; 436 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 14:59:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.