VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Phi-líp 4:12-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 1004 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 17:4:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2017; P: 11/28/2017; 1141 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/17/2021 17:32:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 844 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 6:7:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 817 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/3/2021 0:44:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/22/2017; P: 10/25/2017; 591 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 768 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 1:24:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/1/2017; P: 10/5/2017; 861 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 2:58:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 1224 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 22:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 782 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 5:57:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 62:1-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/3/2017; P: 9/5/2017; 781 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 21:17:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.