VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 13:34:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 296 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 16:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 895 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 6:0:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 409 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 0:8:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 245 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 15:8:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:2-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 296 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 6:30:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15; Thi-thiên 103:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 512 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 9:49:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 261 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 21:35:4
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 1375 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 1:41:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 386 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 16:51:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.