VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 326 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:59:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 13:32:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 205 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 19:46:10
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 313 xem
Xem lần cuối 11/18/2019 11:48:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 1130 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 0:11:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 10:7:13
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15; Thi-thiên 103:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 436 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 18:11:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 338 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 2:16:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:1-22; Mác 8:22-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 267 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 10:51:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:2-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 236 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 19:21:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.