VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 383 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 7:45:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 251 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 4:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 16:37:27
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 378 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:33:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 1360 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 1:22:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 254 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 9:41:17
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15; Thi-thiên 103:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 505 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 17:12:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 402 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 4:33:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:1-22; Mác 8:22-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 313 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 3:26:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:2-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 293 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 3:0:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.