VietChristian
VietChristian
nghe.app

Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/31/2017; P: 1/4/2018; 333 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 8:5:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 622 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 15:37:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 571 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 6:14:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/29/2017; P: 2/7/2017; 361 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 13:23:30
Đọc  Chia sẻ
3 Giăng 1:1-8
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/22/2017; P: 2/3/2017; 544 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 9:5:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 1025 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:56:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 603 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 16:26:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2; Thi-thiên 90:14-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 430 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 19:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:21-26; Thi-thiên 27:9-10; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 821 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 0:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2017; P: 1/31/2017; 545 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:37:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.