VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Thi-thiên 118:15-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/5/2020; P: 2/17/2020; 55 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 0:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:2/9/2020; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 8:38:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Ngô Văn Bửu
C:1/13/2020; P: 2/9/2020; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 2:29:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 535 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:19:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/26/2020; P: 2/4/2020; 125 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 15:24:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 125 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 1:42:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 7:22:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 162 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 16:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 213 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 3:58:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43; Ê-phê-sô 2:1-10; Rô-ma 12:6-8; 2 Cô-rinh-tô 5:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/12/2020; P: 1/29/2020; 167 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 15:24:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.