VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/6/2019; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 7:51:28
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 108 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 6:44:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:6:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/3/2019; P: 3/14/2019; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 22:12:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 136 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 13:50:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/10/2019; 80 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 2:54:42
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 280 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 5:12:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 278 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 22:7:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 5:1:46
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 984 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:2:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.