VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/6/2019; 76 xem
Xem lần cuối 6/17/2019 3:4:6
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 18:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 1:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/3/2019; P: 3/14/2019; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 21:59:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 110 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 6:20:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/10/2019; 53 xem
Xem lần cuối 6/13/2019 8:52:36
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 249 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 4:17:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 245 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:25:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:25:14
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 836 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 14:7:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.