VietChristian
VietChristian
svtk.net

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:2/9/2020; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Ngô Văn Bửu
C:1/13/2020; P: 2/9/2020; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 34.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 414 xem 10 lưu
Xem lần cuối 18.64 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/26/2020; P: 2/4/2020; 108 xem 3 lưu
Xem lần cuối 32.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 99 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 16:50:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 18:39:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 124 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 1:9:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 194 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 14:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43; Ê-phê-sô 2:1-10; Rô-ma 12:6-8; 2 Cô-rinh-tô 5:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/12/2020; P: 1/29/2020; 147 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 14:0:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 369 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 9:8:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.