VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Gióp 12:10; Châm-ngôn 15:3; Thi-thiên 104:33; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/31/2020; 343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 23:44:33
Đọc  Chia sẻ
Gióp 14:1-2; Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 17:17-18; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/18/2021; 271 xem
Xem lần cuối 6/16/2024 16:47:20
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:97,103,127; Công-vụ các Sứ-đồ 17:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/21/2019; 794 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/18/2024 7:27:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:16; Ê-sai 20:18; Ê-sai 58:11; Giê-rê-mi 29:11; Công-vụ các Sứ-đồ 17:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/27/2020; 284 xem
Xem lần cuối 6/17/2024 5:38:5
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-12; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-27; Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2020; P: 1/11/2020; 751 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 23:44:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 13:34; Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-26; 2 Cô-rinh-tô 9:8; Gia-cơ 1:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/27/2024; 138 xem
Xem lần cuối 6/17/2024 7:29:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:28; Thi-thiên 90:1; Giăng 14:23
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 5/2/2022; 721 xem
Xem lần cuối 6/16/2024 20:35:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:22-25; Công-vụ các Sứ-đồ 17:10-12; 2 Ti-mô-thê 3:15-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/19/2019; 910 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 19:1:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:13-25; Công-vụ các Sứ-đồ 17:6; Phi-líp 4:6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2024; 74 xem 5 lưu
Xem lần cuối 17.01 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 17

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm