VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Thi-thiên 47:1; Thi-thiên 98:8; Ê-sai 55:12; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/10/2022; 359 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/25/2024 17:35:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 648 xem
Xem lần cuối 2/29/2024 20:51:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 53:7; Ma-thi-ơ 27:29-31; Phi-líp 2:9-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/26/2022; P: 2/20/2023; 429 xem
Xem lần cuối 3/2/2024 3:57:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; P: 5/14/2021; 1192 xem
Xem lần cuối 3/2/2024 11:46:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18; Phi-líp 2:6-8; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2023; 129 xem
Xem lần cuối 3/2/2024 0:20:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:28; Phi-líp 2:3b
Kim Hân
C:1/26/2014; P: 7/4/2022; 989 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 7:52:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:11-12; Hê-bơ-rơ 12:2; Phi-líp 2:9-11
Rick Warren
C:7/20/2020; 678 xem
Xem lần cuối 2/24/2024 21:5:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Phi-líp 2:6-8; Ê-sai 53:3-4,12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2019; 320 xem
Xem lần cuối 2/13/2024 0:11:16
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:6-16; Giăng 1:1-3; Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/12/2019; 749 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 17:9:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:34; Giăng 18:38; Phi-líp 2:15; 1 Ti-mô-thê 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 178 xem
Xem lần cuối 2/26/2024 20:8:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm