VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; 207 xem
Xem lần cuối 7/6/2019 7:51:30
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; 691 xem
Xem lần cuối 6/30/2019 6:32:22
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Phi-líp 2:6-8; Ê-sai 53:3-4,12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2019; 58 xem
Xem lần cuối 7/15/2019 21:4:8
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 106 xem
Xem lần cuối 6/30/2019 8:14:15
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:35; Phi-líp 2:6-8; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2019; P: 6/29/2019; 61 xem
Xem lần cuối 7/14/2019 22:58:43
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38; Phi-líp 2:15
Ulf Ekman
C:8/17/2017; 96 xem
Xem lần cuối 7/5/2019 2:37:47
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22; Phi-líp 2:13b
Rick Warren
C:1/19/2017; 211 xem
Xem lần cuối 7/2/2019 5:35:55
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:1-2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/31/2014; 634 xem
Xem lần cuối 6/30/2019 6:21:48
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:13
Rick Warren
C:3/10/2017; 231 xem
Xem lần cuối 7/11/2019 12:40:53
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:1-4
M. Jeudi
C:9/4/2014; 573 xem
Xem lần cuối 6/30/2019 3:39:35
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm