VietChristian
VietChristian
svtk.net
Thi-thiên 47:1; Thi-thiên 98:8; Ê-sai 55:12; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/10/2022; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/17/2023 23:2:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 530 xem
Xem lần cuối 3/12/2023 1:38:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 53:7; Ma-thi-ơ 27:29-31; Phi-líp 2:9-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/26/2022; P: 2/20/2023; 245 xem
Xem lần cuối 3/20/2023 18:36:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; P: 5/14/2021; 1065 xem
Xem lần cuối 3/21/2023 5:7:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:28; Phi-líp 2:3b
Kim Hân
C:1/26/2014; P: 7/4/2022; 826 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2023 20:19:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:11-12; Hê-bơ-rơ 12:2; Phi-líp 2:9-11
Rick Warren
C:7/20/2020; 547 xem
Xem lần cuối 3/17/2023 4:25:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Phi-líp 2:6-8; Ê-sai 53:3-4,12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2019; 281 xem
Xem lần cuối 3/20/2023 6:35:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:6-16; Giăng 1:1-3; Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/12/2019; 567 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2023 9:49:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:34; Giăng 18:38; Phi-líp 2:15; 1 Ti-mô-thê 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 135 xem
Xem lần cuối 3/4/2023 9:31:23
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 258 xem
Xem lần cuối 3/4/2023 9:33:40
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm