VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Sáng-thế Ký 1:27; Giê-rê-mi 31:3; Giăng 13:1,34-35; 1 Giăng 4:7-10,16-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/14/2020; 241 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 16:37:17
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:23-24; 1 Giăng 4:18
Rick Warren
C:7/27/2018; P: 1/17/2020; 448 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 17:11:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Châm-ngôn 23:26; Lu-ca 19:10; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/19/2020; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 5:44:12
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40; 1 Phi-e-rơ 1:3-5; 1 Giăng 4:7-10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/30/2019; 140 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 16:48:11
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/7/2018; 178 xem
Xem lần cuối 10/9/2021 21:26:29
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16; Giăng 14:6; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/5/2019; 299 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 11:42:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 5:5; 1 Giăng 4:19
GDNT
C:1/16/2011; P: 7/3/2021; 465 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 9:5:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-9; 2 Cô-rinh-tô 12:9; 1 Giăng 4:17; 1 Giăng 2:6
John Bevere
C:6/18/2015; 393 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 11:28:34
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:11-12
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/13/2018; 142 xem
Xem lần cuối 10/10/2021 6:10:12
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:12
M. Jeudi
C:7/11/2019; 314 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 10:6:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 4

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm