VietChristian
VietChristian
nghe.app
Autumn Photo

Chuyện... Giảng Và... Nghe Giảng (1)

Nê-hê-mi 8:8; Ma-thi-ơ 7:28-29; Lu-ca 24:27; Công-vụ các Sứ-đồ 6:4; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; 386 xem
Xem lần cuối 1.51 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Nê-hê-mi 8, Ma-thi-ơ 7, Lu-ca 24, Công-vụ các Sứ-đồ 6, Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nê-hê-mi 8, Ma-thi-ơ 7, Lu-ca 24, Công-vụ các Sứ-đồ 6, Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Bài Viết.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm