VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Winter Photo

Chuyện... Chúa Về Trời Và Hy Vọng Của Người Tin Ngài

Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 263 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 3:22:33
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Sáng-thế Ký 5, 2 Các Vua 2, Giăng 16, Công-vụ các Sứ-đồ 1, Khải-huyền 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 5, 2 Các Vua 2, Giăng 16, Công-vụ các Sứ-đồ 1, Khải-huyền 1.

Lễ Thăng Thiên.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm