VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 1:80; Lu-ca 3:2
John Bevere
C:1/9/2020; P: 1/10/2020; 98 xem
Xem lần cuối 3/31/2020 22:30:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 2:4-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13-18
John Bevere
C:1/6/2020; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 1:23:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Dân-số Ký 20:7-8,11-12; Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7; Ha-ba-cúc 2:1-4
John Bevere
C:11/21/2019; 112 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 21:29:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:11; Gia-cơ 1:2,4; Gióp 23:10; Phi-líp 1:6
John Bevere
C:11/7/2019; 117 xem
Xem lần cuối 4/5/2020 0:6:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:21-23; Công-vụ các Sứ-đồ 20:26-27
John Bevere
C:10/17/2019; 140 xem
Xem lần cuối 4/2/2020 23:21:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 18:5-22
John Bevere
C:10/10/2019; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 21:57:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
A-ghê 1:12; Giăng 21:8-19; Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 21:10-11
John Bevere
C:8/31/2019; 174 xem
Xem lần cuối 4/1/2020 10:42:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 29:18; A-ghê 2:9
John Bevere
C:8/23/2019; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 0:26:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 7:57:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13
John Bevere
C:8/10/2019; 130 xem
Xem lần cuối 3/20/2020 7:34:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm