VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 10:10; Ê-phê-sô 6:12
John Bevere
C:6/6/2019; P: 6/7/2019; 67 xem
Xem lần cuối 6/22/2019 5:29:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 14:17; Cô-lô-se 2:20-23; Châm-ngôn 4:23; Ma-thi-ơ 12:35
John Bevere
C:5/30/2019; 52 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 5:48:13
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:16-17; Cô-lô-se 1:28; Giô-suê 1:8
John Bevere
C:5/23/2019; 43 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 13:23:47
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:19,21; 2 Cô-rinh-tô 6:17; 2 Cô-rinh-tô 7:1
John Bevere
C:2/16/2019; 65 xem
Xem lần cuối 6/18/2019 17:29:34
Đọc  Chia sẻ
John Bevere
C:2/7/2019; 66 xem
Xem lần cuối 6/18/2019 1:19:1
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:3
John Bevere
C:12/28/2018; 71 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 7:44:11
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:10-11-24
John Bevere
C:12/19/2018; 62 xem
Xem lần cuối 6/21/2019 15:27:49
Đọc  Chia sẻ
Giăng 8:28; Ê-sai 46:10; Mác 4:40
John Bevere
C:12/13/2018; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 7:33:40
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:9; 2 Phi-e-rơ 1:2-3; Công-vụ các Sứ-đồ 11:23
John Bevere
C:11/22/2018; 70 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 7:34:38
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:12,18; 1 Cô-rinh-tô 2:7-8; Lu-ca 10:19; Ma-thi-ơ 11:12
John Bevere
C:10/26/2018; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 7:35:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm