VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Thưa Chúa, Con Đã Hầu Việc Ngài, Vậy Thì Tại Sao?

Phi-líp 3:3
John Bevere
C:12/28/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:27:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Không Có Sự Lựa Chọn Khác

1 Cô-rinh-tô 7:10-11-24
John Bevere
C:12/19/2018; 33 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 5:47:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Không Phải Là Đấng Lạm Dụng Con Cái Ngài

Giăng 8:28; Ê-sai 46:10; Mác 4:40
John Bevere
C:12/13/2018; 24 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 2:8:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lẽ Thật Về Ân Sủng Ít Được Biết Đến

2 Cô-rinh-tô 12:9; 2 Phi-e-rơ 1:2-3; Công-vụ các Sứ-đồ 11:23
John Bevere
C:11/22/2018; 51 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 14:19:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tổng Thống Và Ông Vua

Ê-phê-sô 6:12,18; 1 Cô-rinh-tô 2:7-8; Lu-ca 10:19; Ma-thi-ơ 11:12
John Bevere
C:10/26/2018; 80 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 21:11:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phúc Âm Không Đầy Đủ

Lu-ca 6:46; Ma-thi-ơ 7:21-23; Cô-lô-se 1:28
John Bevere
C:10/18/2018; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong

Phi-líp 3:14; 2 Sử-ký 26
John Bevere
C:9/6/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Từ Đức Tin Đến Đức Tin

1 Cô-rinh-tô 10:13; Giê-rê-mi 29:11
John Bevere
C:8/16/2018; 61 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Những Người Hầu Việc Chúa Thật Ở Đâu?

A-ghê 1:12; Giê-rê-mi 5:30-31; Giăng 21:8,19; Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 21:10-11
John Bevere
C:8/9/2018; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Bị Lừa Dối

Gia-cơ 1:16-17; Cô-lô-se 1:28; Giô-suê 1:8
John Bevere
C:6/28/2018; 93 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:45
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm