VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Cô-lô-se 3:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/3/2019; 279 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 13:14:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 145:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/26/2019; P: 6/28/2019; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 18:56:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:17
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/19/2019; P: 6/20/2019; 189 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 3:54:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 8:39
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/12/2019; P: 6/13/2019; 242 xem
Xem lần cuối 1/24/2021 12:46:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 15:18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/6/2019; P: 6/8/2019; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 5:45:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 20:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/29/2019; 117 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 5:15:28
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 138:7
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/22/2019; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 21:20:50
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10; Dân-số Ký 26:59; Hê-bơ-rơ 11:23-24; Công-vụ các Sứ-đồ 7:21-22
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/15/2019; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 4:49:7
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 94:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/8/2019; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 1:7:54
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 24:2; 2 Các Vua 12:1-2; Ga-la-ti 5:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2019; 108 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 19:20:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 34  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm