VietChristian
VietChristian
nghe.app

Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; 218 xem
Xem lần cuối 11/15/2019 9:22:16
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; 701 xem
Xem lần cuối 11/9/2019 0:17:46
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Phi-líp 2:6-8; Ê-sai 53:3-4,12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2019; 80 xem
Xem lần cuối 11/9/2019 0:18:14
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 115 xem
Xem lần cuối 11/9/2019 0:18:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:35; Phi-líp 2:6-8; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2019; P: 6/29/2019; 94 xem
Xem lần cuối 11/17/2019 2:43:19
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38; Phi-líp 2:15
Ulf Ekman
C:8/17/2017; 110 xem
Xem lần cuối 11/9/2019 0:19:48
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22; Phi-líp 2:13b
Rick Warren
C:1/19/2017; 222 xem
Xem lần cuối 11/9/2019 0:20:11
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:1-2
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/31/2014; 643 xem
Xem lần cuối 11/9/2019 0:20:42
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:13
Rick Warren
C:3/10/2017; 240 xem
Xem lần cuối 11/14/2019 15:34:44
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:1-4
M. Jeudi
C:9/4/2014; 585 xem
Xem lần cuối 11/11/2019 18:58:49
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm