VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 13:8
Ulf Ekman
C:11/25/2017; P: 3/18/2020; 554 xem
Xem lần cuối 11/19/2020 22:21:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16; Hê-bơ-rơ 4:12
Bill Bright
C:10/8/2015; P: 7/15/2020; 294 xem
Xem lần cuối 11/23/2020 21:48:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 5:3; Ma-thi-ơ 4:4; Thi-thiên 51:10; Thi-thiên 143:8; Thi-thiên 131:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2018; P: 8/25/2020; 204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 5:27:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31; 2 Ti-mô-thê 3:16-17; Châm-ngôn 12:15
GDNT
C:1/16/2011; P: 5/27/2020; 401 xem
Xem lần cuối 11/22/2020 4:26:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:4
John Bevere
C:10/28/2017; P: 8/24/2020; 208 xem
Xem lần cuối 11/25/2020 9:48:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:34; Giăng 18:38; Phi-líp 2:15; 1 Ti-mô-thê 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 20 xem
Xem lần cuối 11/22/2020 0:50:57
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 22:6
Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; P: 5/7/2020; 437 xem
Xem lần cuối 11/20/2020 10:29:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; P: 6/3/2020; 379 xem
Xem lần cuối 11/21/2020 21:6:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 130:5
Rick Warren
C:10/17/2020; 82 xem
Xem lần cuối 11/23/2020 19:38:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
M. Jeudi
C:4/3/2019; P: 8/25/2020; 199 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 11:15:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 366  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm