VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:7/22/2017; P: 3/18/2020; 195 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 4:20:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:28; Rô-ma 12:2
John Bevere
C:3/22/2018; P: 4/14/2020; 157 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 14:57:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5; Rô-ma 8:14; Cô-lô-se 3:15; Phi-líp 4:7
John Bevere
C:6/5/2020; 82 xem
Xem lần cuối 8/5/2020 23:39:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:21-24; 2 Cô-rinh-tô 3:18
Rick Warren
C:8/4/2018; P: 1/27/2020; 256 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 16:30:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 20:3
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/19/2020; 145 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 12:32:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:35
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/13/2020; 154 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 11:18:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:16; 1 Phi-e-rơ 5:9
Rick Warren
C:4/7/2018; P: 3/18/2020; 166 xem
Xem lần cuối 7/23/2020 13:42:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24; Gia-cơ 1:27; Giăng 13:17
Rick Warren
C:6/13/2020; 73 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 1:41:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 19:25-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/16/2020; 146 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 19:49:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mi-chê 4:2; 1 Cô-rinh-tô 3:14-15; 2 Giăng 1:8
John Bevere
C:6/14/2018; P: 4/6/2020; 158 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 23:28:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 358  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm