VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Châm-ngôn 21:3; Thi-thiên 104:34
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/23/2015; P: 6/12/2021; 328 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 18:56:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
M. Jeudi
C:6/25/2015; P: 6/18/2021; 278 xem
Xem lần cuối 7/27/2021 14:27:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 4:18; Sáng-thế Ký 3:10; Rô-ma 8:32
Joseph Prince
C:7/23/2015; P: 5/1/2021; 605 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 20:27:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-16; 1 Sử-ký 17
M. Jeudi
C:2/28/2018; P: 7/3/2021; 163 xem
Xem lần cuối 7/26/2021 16:23:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/5/2018; P: 6/24/2021; 239 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 8:21:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 12:18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/6/2014; P: 5/1/2021; 575 xem
Xem lần cuối 7/24/2021 5:48:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 5:18-21
M. Jeudi
C:4/28/2013; P: 6/13/2021; 300 xem
Xem lần cuối 7/27/2021 21:29:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-29
Gary Chapman
C:10/22/2015; P: 6/3/2021; 361 xem
Xem lần cuối 7/26/2021 21:5:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 19:30
A. W. Pink
C:7/10/2014; P: 3/27/2021; 806 xem
Xem lần cuối 7/25/2021 22:4:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/15/2014; P: 5/19/2021; 480 xem
Xem lần cuối 7/30/2021 8:24:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 383  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm