VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Thể Mua

Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 18:15:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Tin Kính

Sáng-thế Ký 45:7-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/28/2018; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tha Thứ Cho Người Khác Vì Bạn Cũng Cần Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:10/18/2018; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tại Sao Cầu Nguyện Toàn Thắng Lại Cần Thiết?

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 15:21-28
Wesley Duewel
C:11/8/2018; 50 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Cải Tiến Chúng Ta Từng Bước Một

Ê-phê-sô 4:22-24
Rick Warren
C:10/11/2018; 70 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:38:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xong Rồi

Giăng 19:30
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/23/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:27:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Trung Tín (Kỳ 1)

Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/26/2018; 36 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cơ Đốc Nhân Có Giá Trị Gì?

Ma-thi-ơ 16:26
Rick Warren
C:9/14/2017; 358 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 13:56:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Trung Tín (Kỳ 2)

Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/27/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:36:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Không Phải Là Đấng Lạm Dụng Con Cái Ngài

Giăng 8:28; Ê-sai 46:10; Mác 4:40
John Bevere
C:12/13/2018; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 3:59:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm