VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
2 Cô-rinh-tô 5:17
Bạch-Tuyết
C:8/14/2016; P: 10/15/2021; 138 xem
Xem lần cuối 11/26/2021 4:45:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/15/2021; 396 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 19:43:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:6; Ma-thi-ơ 9:37
Ulf Ekman
C:2/2/2012; P: 10/15/2021; 561 xem
Xem lần cuối 11/30/2021 19:36:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:4
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/14/2021; 383 xem
Xem lần cuối 11/30/2021 19:2:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:9,18-20; Giăng 1:4
Kenneth Hagin
C:2/24/2011; P: 10/14/2021; 712 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 21:20:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/13/2021; 412 xem
Xem lần cuối 11/26/2021 23:3:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châu Sa
C:10/13/2021; 114 xem
Xem lần cuối 35.96 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 9:23-24; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 8:32; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2021; 61 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 17:37:33
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 369 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 20:9:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 2:5
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/13/2021; 421 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 20:56:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 390  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm