VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

VPNS
C:6/17/2021; 39 xem
Xem lần cuối 7/15/2021 10:8:54
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Bạch-Tuyết
C:8/20/2020; 59 xem
Xem lần cuối 6/30/2021 21:9:35
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/24/2020; P: 6/24/2021; 25 xem
Xem lần cuối 8/2/2021 6:33:21
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Thi-thiên 69:9; Thi-thiên 73:25; Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/24/2020; P: 6/24/2021; 29 xem
Xem lần cuối 8/2/2021 6:33:23
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 1:18; Ê-sai 55:7; Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/23/2020; P: 6/23/2021; 25 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 15:24:56
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:3; Rô-ma 1:16-17; 1 Ti-mô-thê 1:14
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/23/2020; P: 6/23/2021; 29 xem
Xem lần cuối 8/2/2021 13:9:23
Đọc  Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:6/17/2020; 63 xem
Xem lần cuối 6/20/2021 6:46:44
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:31; 2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/4/2020; P: 6/20/2021; 161 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 21:31:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Good News
C:6/15/2019; 389 xem
Xem lần cuối 8/2/2021 8:6:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:22; Giăng 17:4; Cô-lô-se 3:20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/15/2019; 363 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 12:39:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm