VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
2 Sa-mu-ên 12:13-25; Công-vụ các Sứ-đồ 17:6; Phi-líp 4:6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2024; 74 xem 5 lưu
Xem lần cuối 37.28 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 10:15; 1 Phi-e-rơ 3:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/11/2024; 124 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 14:12:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:12-13; Lu-ca 15:11-32; Rô-ma 8:4-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/17/2023; 252 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 11:38:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 33:3; Giăng 1:12; Giăng 17:3; Phi-líp 1:21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/15/2023; 277 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 11:51:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Thi-thiên 103:13; Truyền-đạo 12:13; Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/10/2023; 267 xem
Xem lần cuối 6/15/2024 23:30:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:6/4/2023; P: 6/13/2023; 202 xem
Xem lần cuối 6/15/2024 22:40:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:8-9; 1 Cô-rinh-tô 6:14
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/19/2022; 170 xem
Xem lần cuối 6/15/2024 22:27:16
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:11-12; Hê-bơ-rơ 12:5-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/17/2022; 439 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2024 22:51:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 12:32; Giăng 17:3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/15/2022; P: 6/16/2022; 447 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2024 22:51:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
VPNS
C:6/1/2022; P: 5/31/2022; 384 xem
Xem lần cuối 6/16/2024 22:22:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm