VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
1 Sa-mu-ên 18:1; 2 Sa-mu-ên 1:26; Gia-cơ 2:23; Giăng 15:12-25
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/17/2021; 175 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 6:12:21
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:1-6; Lu-ca 13-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/3/2021; 211 xem
Xem lần cuối 12/1/2023 12:47:47
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 50:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/28/2021; 156 xem
Xem lần cuối 11/26/2023 23:34:3
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-27
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/11/2021; 388 xem
Xem lần cuối 12/1/2023 20:23:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:44
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/17/2021; 160 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 6:4:9
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 16:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/17/2021; 168 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 6:12:31
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2021; 186 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 6:12:32
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 90:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2021; 213 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 23:6:52
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 19:14; 1 Cô-rinh-tô 10:31; 2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/27/2021; 231 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 6:12:33
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:39; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; Rô-ma 9:19-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/21/2021; 231 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 6:12:35
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm