VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 155 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 20:17:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 23:2:6
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:35b; Sáng-thế Ký 13:14; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2018; P: 2/27/2018; 114 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 18:17:11
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:14-15
VPNS
C:2/1/2018; P: 1/29/2018; 117 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 9:18:55
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 51:10; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2018; P: 12/28/2017; 121 xem
Xem lần cuối 3/11/2019 1:36:53
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:14; Giăng 14:27
VPNS
C:12/1/2017; P: 11/30/2017; 123 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 21:47:31
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 100:4-5
VPNS
C:11/1/2017; P: 10/29/2017; 188 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 7:10:35
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:16-18
VPNS
C:10/1/2017; P: 9/29/2017; 119 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 4:54:27
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 19:11-15; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:8/25/2017; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 16:26:31
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 121 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 22:15:10
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm