VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

A-ghê 2:20-23
VPNS
C:7/22/2016; 584 xem
Xem lần cuối 41.03 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:1-12
VPNS
C:9/25/1996; 484 xem
Xem lần cuối 41.55 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:97-104
VPNS
C:8/2/2015; 660 xem
Xem lần cuối 43.55 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:15-26
VPNS
C:5/30/2017; 580 xem 3 lưu
Xem lần cuối 44.25 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 51:3-4; Ê-sai 6:5; Giô-ên 1:13-15
VPNS
C:10/6/2006; 1137 xem
Xem lần cuối 45.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-39
VPNS
C:6/19/1998; 427 xem
Xem lần cuối 47.60 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:6-16
VPNS
C:5/20/2003; 591 xem
Xem lần cuối 47.62 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
VPNS
C:7/10/2017; 569 xem
Xem lần cuối 48.12 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Alban Douglas
C:3/23/2000; 1198 xem
Xem lần cuối 48.13 phút
Đọc  Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-22
VPNS
C:10/13/2004; 596 xem 2 lưu
Xem lần cuối 48.48 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 152  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app