VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ngày Lễ


Mùa Chay02/21/2021
Lễ Phục Sinh04/04/2021
Ngày Từ Mẫu05/09/2021
Lễ Thăng Thiên05/13/2021
Lễ Ngũ Tuần05/23/2021
Ngày Từ Phụ06/20/2021
Lễ Tạ Ơn11/25/2021
Mùa Vọng11/28/2021
Lễ Giáng Sinh12/25/2021
Tết02/01/2022
Lễ Tro03/02/2022