VietChristian
VietChristian
httl.org

Ngày Lễ


Lễ Tạ Ơn11/28/2019
Mùa Vọng12/01/2019
Lễ Giáng Sinh12/25/2019
Tết01/25/2020
Lễ Tro02/26/2020
Mùa Chay03/01/2020
Lễ Phục Sinh04/12/2020
Ngày Từ Mẫu05/10/2020
Lễ Thăng Thiên05/21/2020
Lễ Ngũ Tuần05/31/2020
Ngày Từ Phụ06/21/2020