VietChristian
VietChristian
httl.org

Ngày Lễ


Mùa Chay03/10/2019
Lễ Phục Sinh04/21/2019
Ngày Từ Mẫu05/12/2019
Lễ Thăng Thiên05/30/2019
Lễ Ngũ Tuần06/09/2019
Ngày Từ Phụ06/16/2019
Lễ Tạ Ơn11/28/2019
Mùa Vọng12/01/2019
Lễ Giáng Sinh12/25/2019
Tết01/25/2020
Lễ Tro02/26/2020