VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ngày Lễ


Mùa Vọng12/02/2018
Lễ Giáng Sinh12/25/2018
Tết02/05/2019
Lễ Tro03/06/2019
Mùa Chay03/10/2019
Lễ Phục Sinh04/21/2019
Ngày Từ Mẫu05/12/2019
Lễ Thăng Thiên05/30/2019
Lễ Ngũ Tuần06/09/2019
Ngày Từ Phụ06/16/2019
Lễ Tạ Ơn11/28/2019