VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mùa Vọng

[ Trang Ðầu | Lễ Giáng Sinh]

MÙA VỌNG

123456
789101112
131415161718
192021222324


Tuần Thứ Nhất: Sự Chuẩn Bị (Preparation)

Chờ đợi, Hy vọng, Tin cậy (Waiting, Hoping, Trusting)

Rô-ma 15:4, Tít 2:13, Ê-sai 25:9, Sáng-thế Ký 49:18, Thi Thiên 33:20-22, Ê-sai 26:8, Ê-sai 33:2Tình Yêu Thương (Love)

Giăng 16:27, I Giăng 3:1, II Tê-sa-lô-ni-ca 3:5, I Giăng 4:16, Giu-đe 21, Rô-ma 12:9-10, I Giăng 4:7-10Vui Mừng (Joy)

Giăng 15:10-11, I Phi-e-rơ 1:8-9, 3 Giăng 1:4, Thi Thiên 35:9, Ma-thi-ơ 2:10, Ê-sai 52:9, Thi Thiên 66:1-3Món Quà Của Đức Chúa Trời (God's Gift)

Rô-ma 8:31-32, Gia-cơ 1:17, Lu-ca 6:38, 2 Cô-rinh-tô 9:7, Ê-sai 9:6, Ga-la-ti 4:4-5, 2 Cô-rinh-tô 9:15