VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 13 | Thánh Thi 14 | Thánh Thi 15 | Châm Ngôn

Thánh Thi 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Không có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm. Không có ai làm điều thiện. 2 CHÚA từ trên trời Nhìn xuống loài người. Để xem thử có ai khôn ngoan, Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không? 3 Tất cả đều lầm lạc; Chúng nó cùng nhau đều bại hoại. Không có ai làm điều thiện, Dù một người cũng không. 4 Phải chăng tất cả kẻ làm ác đều thiếu hiểu biết? Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh, Cũng chẳng cầu khẩn CHÚA. 5 Kìa, chúng sẽ bị kinh hoàng. Vì Đức Chúa Trời ở cùng hội người công chính. 6 Các người làm hỏng chương trình kẻ khốn cùng. Nhưng CHÚA là nơi họ trú ẩn. 7 Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến. Khi CHÚA đem phu tù của dân Ngài trở về. Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn