VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 14 | Thánh Thi 15 | Thánh Thi 16 | Châm Ngôn

Thánh Thi 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, Ai sẽ trú trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ngụ trên núi thánh Ngài? 2 Ấy là người bước đi ngay thẳng, Làm điều công chính Và nói sự thật từ trong lòng. 3 Là người có lưỡi không nói hành, Không làm điều ác hại bạn hữu, Và không lăng nhục người lân cận. 4 Mắt người khinh bỉ kẻ gian ác Nhưng tôn trọng người kính sợ CHÚA. Người đã thề nguyện, Dù có tổn hại cũng không thay đổi. 5 Người không cho vay tiền lấy lời, Không nhận của hối lộ để hại người vô tội. Người nào làm những điều ấy Sẽ không bao giờ bị rúng động.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn