VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2; Lu-ca 12:49; Công-vụ các Sứ-đồ 2:3-4
Hoa Phụng Tiên
C:8/25/2018; 32 xem
Xem lần cuối 4/8/2019 15:12:42
Đọc  Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:9a; Giăng 3:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:2
Hoa Phụng Tiên
C:7/15/2018; 40 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 10:27:16
Đọc  Chia sẻ
Mác 16:9; Giăng 20:19,26; 1 Cô-rinh-tô 16:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7
Hoa Phụng Tiên
C:9/6/2018; 45 xem
Xem lần cuối 3/31/2019 9:49:38
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 249 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 23:1:49
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38; Ga-la-ti 6:7; Châm-ngôn 16:2; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Tiểu Minh Ngọc
C:6/23/2018; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 3:48:44
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:12/18/2018; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 5:4:27
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:24
Thanh Hữu
C:8/17/2017; 110 xem
Xem lần cuối 3/31/2019 15:18:57
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:3
Thanh Hữu
C:4/21/2016; 179 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 7:5:55
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:39
Thanh Hữu
C:2/15/2018; 72 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 4:36:34
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:39
Nguyễn Hoàng Yến
C:9/10/2016; 151 xem
Xem lần cuối 4/7/2019 17:0:44
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ undefined

Trang Chủ | Vườn Thơ