VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 134:3; 2 Phi-e-rơ 1:2; Giu-đe 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/23/2019; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 10:33:51
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 10:19
Tiểu Minh Ngọc
C:1/17/2019; 63 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 5:50:4
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Giăng 14:6
Tiểu Minh Ngọc
C:12/26/2018; 52 xem
Xem lần cuối 6/24/2019 21:12:11
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:12/18/2018; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 16:44:20
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 7:17; Khải-huyền 1:8; Ma-thi-ơ 28:19-20; Phi-líp 4:4-5; ; Thi-thiên 23:1
Tiểu Minh Ngọc
C:12/11/2018; 43 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 17:7:42
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:3; Ê-phê-sô 6:11-12; Ê-phê-sô 6:18; Giăng 15:5
Tiểu Minh Ngọc
C:12/7/2018; 76 xem
Xem lần cuối 6/23/2019 9:1:51
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 16:8
Tiểu Minh Ngọc
C:12/2/2018; 40 xem
Xem lần cuối 6/21/2019 9:58:45
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:8; Thi-thiên 119:74; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-14
Tiểu Minh Ngọc
C:11/26/2018; 37 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 22:56:33
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 79:13; Thi-thiên 95:2; Thi-thiên 97:12
Tiểu Minh Ngọc
C:11/19/2018; 81 xem
Xem lần cuối 6/16/2019 20:43:26
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 25:13; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Tiểu Minh Ngọc
C:11/13/2018; 60 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 22:17:53
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ