VietChristian
VietChristian
svtk.net
Truyền-đạo 12:1; Thi-thiên 118:28; Rô-ma 12:2
Tiểu Minh Ngọc
C:3/6/2022; 68 xem
Xem lần cuối 6/20/2022 22:57:50
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 30:11; Thi-thiên 31:7; Thi-thiên 89:15; Ê-sai 24:14; Rô-ma 12:12
Tiểu Minh Ngọc
C:3/1/2022; 64 xem
Xem lần cuối 7/2/2022 12:31:2
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:25; Ga-la-ti 2:20
Tiểu Minh Ngọc
C:2/25/2022; 56 xem
Xem lần cuối 6/22/2022 4:54:15
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 17:20; Thi-thiên 49:12; Thi-thiên 144:4; 1 Giăng 2:17; Giăng 14:3
Tiểu Minh Ngọc
C:2/20/2022; 76 xem
Xem lần cuối 6/14/2022 9:47:4
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:7; Thi-thiên 119:130; Thi-thiên 143:10; 1 Phi-e-rơ 2:2
Tiểu Minh Ngọc
C:2/16/2022; 68 xem
Xem lần cuối 6/23/2022 20:32:23
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:8; Hê-bơ-rơ 13:1
Tiểu Minh Ngọc
C:2/14/2022; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2022 17:35:57
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 36:9; Châm-ngôn 12:28
Tiểu Minh Ngọc
C:2/8/2022; 73 xem
Xem lần cuối 6/27/2022 15:43:19
Đọc  Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:25; 3 Giăng 1:2; Thi-thiên 128:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:2/1/2022; 74 xem
Xem lần cuối 6/26/2022 13:7:11
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:3; Rô-ma 5:8; Thi-thiên 51:10; Thi-thiên 84:4
Tiểu Minh Ngọc
C:1/27/2022; 95 xem
Xem lần cuối 6/26/2022 5:32:49
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:8; Thi-thiên 37:7; Châm-ngôn 8:34; Mi-chê 7:7
Tiểu Minh Ngọc
C:1/15/2022; 82 xem
Xem lần cuối 7/3/2022 4:8:39
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 142  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ