VietChristian
VietChristian
svtk.net
Giăng 1:4-5; Giăng 8:12; Giăng 14:6; Ê-phê-sô 1:3
TBM
C:2/2/2021; 256 xem
Xem lần cuối 5/17/2024 12:22:29
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:18; Nhã-ca 1:3c
Hoa Phụng Tiên
C:4/3/2019; 249 xem
Xem lần cuối 5/13/2024 10:27:14
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:2; 2 Cô-rinh-tô 1:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23
Tiểu Minh Ngọc
C:8/1/2023; 69 xem
Xem lần cuối 5/23/2024 8:1:40
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:23; Ê-phê-sô 2:14-15,19-22; Ê-phê-sô 5:24-25; Ê-phê-sô 6:11-12
Hoa Phụng Tiên
C:9/7/2018; 282 xem
Xem lần cuối 5/13/2024 10:10:10
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Tiểu Minh Ngọc
C:11/1/2017; 363 xem
Xem lần cuối 5/13/2024 9:38:56
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Bình Tú Ngọc
C:7/29/2023; 73 xem
Xem lần cuối 5/20/2024 5:35:6
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:4; Giê-rê-mi 1:4; Ê-sai 65:24
Thanh Hữu
C:7/20/2020; 230 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2024 1:3:56
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:4; Khải-huyền 3:15-16
Bình Tú Ngọc
C:9/3/2022; 100 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2024 16:38:41
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7; Rô-ma 5:9; Hê-bơ-rơ 10:19; Cô-lô-se 1:20
Tiểu Minh Ngọc
C:3/21/2016; 494 xem
Xem lần cuối 5/23/2024 9:31:10
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7; 1 Phi-e-rơ 4:7; Ma-thi-ơ 25:1; Thi-thiên 102:17; Châm-ngôn 15:32; Truyền-đạo 12:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2017; P: 5/4/2017; 358 xem
Xem lần cuối 5/19/2024 9:56:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1

Trang Chủ | Vườn Thơ