VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

1 Phi-e-rơ 5:7
Thanh Hữu
C:7/24/2019; 52 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 4:26:30
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 66:2,7; Ê-sai 40:29; Ê-phê-sô 2:4; Thi-thiên 119:160
Tiểu Minh Ngọc
C:7/23/2019; 79 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 13:17:59
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 85:13
Thanh Hữu
C:7/17/2019; 57 xem
Xem lần cuối 3/31/2020 4:19:46
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:22; Lu-ca 6:47-49; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:28
Tiểu Minh Ngọc
C:7/17/2019; 64 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 11:38:45
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 50:10; Giăng 10:10
Tiểu Minh Ngọc
C:7/10/2019; 80 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 15:45:50
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:1
Thanh Hữu
C:7/10/2019; 82 xem
Xem lần cuối 3/18/2020 7:47:53
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9
Thanh Hữu
C:7/3/2019; 75 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 5:49:27
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:50,114,130
Tiểu Minh Ngọc
C:7/3/1029; P: 7/3/2019; 74 xem
Xem lần cuối 3/26/2020 9:39:44
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:4
Thanh Hữu
C:6/27/2019; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2020 10:38:10
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:24; Ma-thi-ơ 12:37; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29; Gia-cơ 4:11; Lu-ca 6:45
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2019; 91 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 13:54:6
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 291  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ