VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Ngôi Lời

Giăng 1:1; Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/22/2016; 128 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 10:4:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lẽ Đạo Duy Nhất

Nguyễn Thiện Nhân
C:10/13/2013; 261 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 9:56:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi

Thi-thiên 37:3; Thi-thiên 56:11; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2018; 52 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 9:49:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chẳng Đáng Chi Khi So Sánh

Rô-ma 8:18
Nguyễn Hoàng Yến
C:10/7/2016; 130 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 9:43:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mấy Ai Tìm Chúa...!?

Nguyễn Thiện Nhân
C:12/22/2013; 318 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 9:30:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lưu-ca 9:57-62

Lu-ca 9:57-62
Chiên Nhỏ
C:2/7/2012; 256 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 9:27:27
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Vào Thuyền

Lu-ca 5:5-6
Thanh Hữu
C:3/30/2017; 92 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 8:54:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Thơ

Thái Trịnh
C:3/23/2000; 425 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 8:52:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chương Trình Chúa Dành Cho Bạn

Giê-rê-mi 29:11
Thanh Hữu
C:5/10/2018; 56 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 8:48:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cái Lưỡi

Hoa Phụng Tiên
C:3/23/2000; 538 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 8:48:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Vườn Thơ