VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 3:6
Thanh Hữu
C:8/2/2019; 53 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 14:0:11
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:16-17; Châm-ngôn 17:17
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2019; 50 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 10:5:49
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:7
Thanh Hữu
C:7/24/2019; 42 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 14:11:25
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 66:2,7; Ê-sai 40:29; Ê-phê-sô 2:4; Thi-thiên 119:160
Tiểu Minh Ngọc
C:7/23/2019; 51 xem
Xem lần cuối 10/11/2019 6:8:26
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 85:13
Thanh Hữu
C:7/17/2019; 41 xem
Xem lần cuối 10/12/2019 9:14:43
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:22; Lu-ca 6:47-49; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:28
Tiểu Minh Ngọc
C:7/17/2019; 32 xem
Xem lần cuối 10/3/2019 19:47:43
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 50:10; Giăng 10:10
Tiểu Minh Ngọc
C:7/10/2019; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 15:45:40
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:1
Thanh Hữu
C:7/10/2019; 60 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 8:3:12
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:24; Ma-thi-ơ 12:37; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29; Gia-cơ 4:11; Lu-ca 6:45
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2019; 66 xem
Xem lần cuối 10/14/2019 2:7:59
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:4
Thanh Hữu
C:6/13/2019; 33 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 3:4:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ