VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 995 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 19:24:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:35-37
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 808 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 23:27:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:1-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 554 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 23:27:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 737 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 16:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:14-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2012; 760 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 11:2:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 874 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:3:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:16-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 465 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 14:45:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/4/2011; 811 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 14:21:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 326 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:12:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 652 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 14:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.