VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 24:32-35; Lu-ca 13:6-9; Mác 11:11-14
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1950 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 8:20:10
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/12/2015; 769 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 6:15:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 395 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 9:28:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/23/2006; 3276 xem
Xem lần cuối 6/19/2019 12:46:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/17/2019; P: 3/22/2019; 203 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 10:23:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/30/2006; 2353 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 15:7:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-30
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/17/2019; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 0:55:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 322 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/11/2019 13:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/22/2015; P: 4/23/2015; 1073 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 7:1:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2006; 3608 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 21:36:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.