VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Đức Tin Trên Đất Khách Quê Người

Đa-ni-ên 1; Rô-ma 1:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/18/2011; 942 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2018 8:17:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đại Sứ Đấy Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 587 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 10:48:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Spirit-filled Ambassadors

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 211 xem
Xem lần cuối 12/5/2018 13:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cấp Bách Của Cõi Vĩnh Hằng

Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/10/2017; P: 12/11/2017; 234 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 21:58:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Thiết Yếu Của Đức Tin

Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/3/2017; P: 12/11/2017; 213 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 12:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đầy Trọn Của Đấng Christ

Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/26/2017; P: 12/11/2017; 102 xem
Xem lần cuối 12/4/2018 23:34:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhu Cầu Tâm Linh Con Người

Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/19/2017; P: 12/11/2017; 142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 7:49:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bản Tính Đức Chúa Trời

Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/5/2017; P: 12/11/2017; 93 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 17:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Vụ Của Sự Chuyển Tải

Rô-ma 1:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/22/2017; P: 10/25/2017; 417 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 1:47:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

The Gospel Shapes Our Spiritual Life

Rô-ma 1:1-15; Ga-la-ti 2:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/3/2013; 259 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 2:37:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.