VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/15/2018; 478 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 20:10:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/16/2014; 701 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 12:43:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2422 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 22:16:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:01-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1646 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 2:37:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:03-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1937 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 3:3:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 519 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 18:45:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:11/20/2011; 1030 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 14:25:15
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/5/2019; P: 5/9/2019; 707 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 22:15:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2
Pastor Doug Kellum
C:2/5/2012; 380 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 0:38:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2:30
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1474 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 1:9:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.