VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/15/2018; 508 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 13:8:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2482 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 9:28:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/16/2014; 726 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:45:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:01-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1691 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 2:19:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:03-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1990 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 2:19:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:11/20/2011; 1049 xem
Xem lần cuối 5/22/2020 17:7:38
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 542 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:32:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2
Pastor Doug Kellum
C:2/5/2012; 406 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 2:5:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/5/2019; P: 5/9/2019; 796 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 18:59:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-2:30
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1521 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:45:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.