VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Autumn Photo

Bài Ca Mùa Vọng: Nunc Dimittis - Thỏa Nguyện Trong Thánh Ý

Lu-ca 2:25-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/25/2022; P: 1/31/2023; 593 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 0:20:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Bài Ca Mùa Vọng.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.