VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 103:1-4; Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/20/2011; 1075 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 6:42:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 30:7; Lu-ca 2:40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/22/2009; 413 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 9:56:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 50:23; Lu-ca 17:12-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/27/2005; 663 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 2:42:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:20; Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/9/2010; 1416 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 22:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-7; Thi-thiên 126:4-9; Lu-ca 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/19/2010; 1367 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 16:57:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:6; Lu-ca 23:33-46
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/2/2010; 1512 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 21:12:49
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 61:1-2; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2008; 1320 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 8:18:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2019 16:55:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 722 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 10:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 989 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 11:17:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 79  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca undefined

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.