VietChristian
VietChristian
svtk.net

Autumn Photo

Bài Ca Mùa Vọng: Nunc Dimittis - Thỏa Nguyện Trong Thánh Ý

Lu-ca 2:25-32
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/25/2022; P: 1/31/2023; 594 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.46 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Bài Ca Mùa Vọng.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.