VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Hội Thánh Hiện Hữu Để Rao Truyền Tin Lành

Ma-thi-ơ 9:35-38; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/1/2023; P: 10/3/2023; 122 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/2/2024 4:23:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9, Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9, Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.