VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Sự xức dầu cho nhiệm vụ được giao phó

Ê-sai 10:27; Công-vụ các Sứ-đồ 10:38; 1 Cô-rinh-tô 12:7; Mác 16:15-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/29/2012; 992 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 6:37:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 10, Công-vụ các Sứ-đồ 10, 1 Cô-rinh-tô 12, Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 10, Công-vụ các Sứ-đồ 10, 1 Cô-rinh-tô 12, Mác 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, 3254.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Đứa Con Lạc (Pastor Michael Faber)3
2Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Vui Mừng Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Đức Tin Trong Uy Quyền Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.